ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170
โทรศัพท์ 035 248 093 ภายใน 8309
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/econ.mcu