โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 12

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 13

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 14

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 15

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 16