ชื่อปริญญาและสาขา
         รหัสหลักสูตร : 25501851100348
         ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
         ชื่อย่อ (ภาษาไทย : ศ.บ.
         ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Economics
         ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Econ.

         Download :  มคอ.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
         Download :  ประกาศอนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
         Download :  หนังสือเอกสาร สกอ. รับทราบหลักสูตรฯ
         Download :  หนังสือเอกสาร ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตรฯ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
         -

ระยะเวลาการศึกษา
         1. ระบบ
             ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
         2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
             มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
         3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
             -ไม่มี-

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
         วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น. (วันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันศุกร์)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
         คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ-สามเณร
         
เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และสำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
             1. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และเมื่อได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
             2. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และสำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
             3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ
             4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของสถาบันการศึกษาทั่วไป หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือ             
             5. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
             6. เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
             7. เป็นผู้ที่ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
             8. ไม่เคยถูกคัดชื่ออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความประพฤติหรือวินัย

         คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์
             1. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป หรือ
             2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลี
             3. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
             4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความประพฤติหรือวินัย
             (ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)

โครงสร้างหลักสูตร
             โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
                1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               30   หน่วยกิต
                     1.1 วิชาบังคับ                                                                 18  หน่วยกิต
                     1.2 วิชาเลือก                                                                  12  หน่วยกิต

                 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                       104  หน่วยกิต
                     2.1 วิชาแกนพระพุทธศาสนา                                               30  หน่วยกิต
                          2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา                 14  หน่วยกิต
                          2.1.2 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป                              12  หน่วยกิต
                          2.1.3 กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ                                            4  หน่วยกิต
                     2.2 วิชาแกนเศรษฐศาสตร์                                                  33  หน่วยกิต
                     2.3 วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์                                         32  หน่วยกิต

                 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6  หน่วยกิต
                           รวม                                                                    140  หน่วยกิต