วันที่ 30 สิงหาคม 2561  นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  ได้เรียนรู้งานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการนำความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา "เศรษฐกิจประเทศไทย" 

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์, ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก เป็นคณะกรรมการ ณ ห้อง B107-109 

วันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ อ.เดช ชูจันอัด นัดประชุมตัวแทนนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มจร

นที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้นำเสนอและข้อแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสาขาวิชาให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 ใน "โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรแนะแนวการศึกษา" ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B อาคาร