พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.
  เปรียญธรรม ๔ ประโยค
  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

  M.A. (Sociology)
  Ph.D. (Social Science)

    พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต
  เปรียญธรรม ๗ ประโยค

  พธ.บ. (ปรัชญา)
  พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
         
  พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร.
  เปรียญธรรม ๗ ประโยค์
  พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
  ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
  รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง)
  รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
    พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.
  เปรียญธรรม ๖ ประโยค
  พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
  พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)
  พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)

         
  พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท,ดร.
  เปรียญธรรม ๔ ประโยค
  พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
  พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ)
  พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)
     พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร.
  พธ.บ. (การสอนสังคม)
  ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย)
  พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
         
  พระมหาชาติชาย  ปญฺญาวชิโร
  เปรียญธรรม ๙ ประโยค
  พธ.บ. (สังคมวิทยา)
  สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
    ผศ.ดร.ผดุง  วรรณทอง
  เปรียญธรรม ๗ ประโยค
  พธ.บ. (ภาษาสันสกฤต)
  ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
  ปร.ด. (การจัดการ)
         
  รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม
  พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
  M.A. (Pol.Sc.)
    ผศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช
  พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
  น.บ. (นิติศาสตร์)
  M.A. (Political Science)
  Ph.D. (Political Science)
         
  ดร.เอนก ใยอินทร์
  พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
    ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา
  พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
  พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
         
  ผศ.ชวัชชัย  ไชยสา
  พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์)
  M.A. (Political Science)
    ดร.นพดล  ดีไทยสงค์
  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
  พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
         
   ดร.เดชา  กัปโก
  พธ.บ. (สังคมวิทยา)
  M.A. (Sociology)
  Ph.D. (Sociology)
    อาจารย์ ปิยวรรณ  หอมจันทร์
  พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
  พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
         
   อาจารย์ ดาวเหนือ  บุตรสีทา
  พธ.บ. (สังคมวิทยา)
  ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
    อาจารย์ สมศักดิ์  สุกเพ็ง
  น.บ. (นิติศาสตร์)
  น.ม. (กฏหมายเอกชนและกฏหมายธุรกิจ)