พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.
B.A. (Economics)
M.A. (Economics)
Ph.D. (Economics)

 

พระคมสัน  ฐิตเมธโส,ผศ.
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

       
 

ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Economics)
M.A. (Political Science)
Ph.D. (Economics)

 

ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
 

       
 

ผศ.ดร.เดช  ชูจันอัด
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
ปร.ด. (การจัดการ)

 

ผศ.สถิตย์  ศิลปชัย
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
M.A. (Philosophy)