ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
ชื่อส่วนงาน 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ตั้ง  79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ประวัติความเป็นมา  ก่อนหน้าจะมีพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพุทธศาสนาออกมาบังคับใช้ 1 ปี (พ.ศ. 2526) ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะผู้บริหารได้แยกคณะมนุษยสงเคราะห์ศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์
          คณะสังศาสตร์นั้นได้ก่อกำหนดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2526 พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่จากเดิม 200 หน่วยกิต ให้คงเหลือเพียง 150 หน่วยกิต เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อรองรับ พ.ร.บ. กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการก่อกำเนิดคณะสังคมศาสตร์ในขณะนั้น ได้แก่ พระมหาสำรวม ปิยธมฺโม (ป.ธ.6 M.A (Phil) (มรณภาพแล้ว)

         

          ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของคณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดดำเนินการศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2533 โดยใช้หลักสูตร พ.ศ. 2526 (ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ. 2516) จากนั้นได้ใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ. 2538) ดำเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 มุขทางด้านตะวันออกของตึกเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ย้ายจากวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ไปตั้งอยู่ที่ 83 วัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายจากวัดศรีสุดารามวรวิหาร ไปตั้งอยุ่ที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        

 

คณบดีและหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
พ.ศ. 2533-2534   พระมหาสำรวม ปิยธมฺโม (พระวิสุทธโสภณ) เป็น คณบดีคณะสังคมศาสตร์
                               พระมหาทองขาว กิตฺติธโร (พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.) เป็น รก.หัวหน้าภาควิชาฯ
พ.ศ. 2534-2535   พระมหาสำรวม ปิยธมฺโม (พระวิสุทธโสภณ) เป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์
                               พระครูปลัดประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ,ดร. (พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.) เป็น หัวหน้าภาควิชาฯ
พ.ศ. 2535-2542   พระครูปลัดประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ,ดร. (พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.) เป็น คณบดีคณะสังคมศาสตร์
                               อาจารย์วงศร อินทรเทพ เป็น หัวหน้าภาควิชาฯ
พ.ศ. 2542-2545   พระครูปลัดประสิทธิ์ ธุรสิทฺโธ,ดร. (พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.) เป็น คณบดีคณะสังคมศาสตร์
                               ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย เป็น หัวหน้าภาควิชาฯ
พ.ศ. 2545-2549   พระครูวิจิตธรรมโชติ เป็น คณบดีคณะสังคมศาสตร์
                               ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย เป็น หัวหน้าภาควิชาฯ 
พ.ศ. 2550-2555   พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร. เป็น คณบดีคณะสังคมศาสตร์
                               ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง เป็น รก.หัวหน้าภาควิชาฯ
                               ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็น รก.หัวหน้าภาควิชาฯ
                               ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น เป็น รก.หัวหน้าภาควิชาฯ  
พ.ศ. 2555-2560   พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร. เป็น คณบดีคณะสังคมศาสตร์
                              ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข เป็น หัวหน้าภาควิชาฯ
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร. เป็น คณบดีคณะสังคมศาสตร์
                              ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาฯ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สุภาษิต  สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ  การรู้จักพอประมาณ เป็นทรัพย์อันยิ่งยวด
ปรัชญา  มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
ปณิธาน  ศึกษาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เพิ่มวุฒิให้แก่นิสิต เป็นมิตรกับชุมชน
วิสัยทัศน์  ศึกษาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เพื่อประยุกต์ใช้กับสังคม พร้อมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ   1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ตลอดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
              2. ผลิตบัณฑิตให้สามารถนำหลักธรรมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความมั่นคง ดำรงตนอยู่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสังมาสัมพุทธเจ้า
              3. ผลิตบัณฑิตให้อุทิศตนและสามารถนำหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อช่วยพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ