นที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้นำเสนอและข้อแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสาขาวิชาให้กับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 ใน "โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรแนะแนวการศึกษา" ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B อาคาร

เรียนรวม