วันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ อ.เดช ชูจันอัด นัดประชุมตัวแทนนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มจร