วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 11.20 น. ดร.มงคล คำมูล และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน บริการวิชาการ

เรื่อง "การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน" ให้กับนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ชั้นปีที่ 3 - 4 ณ ห้อง B 310 อาคารเรียนรวม โซน B