""วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา"" 
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้นำนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการประจำปีคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร. 9” ณ ห้อง 11-101 (Auditorium) ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมประกอบไปด้วย


1. ปาฐกถา เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์กับความเป็นธรรมทงเศรษฐกิจและสังคม” โดย พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
2. ปาฐกถา เรื่อง “คุณธรรมของผู้นำกับการบริหารประเทศ” โดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
3. อภิปราย เรื่อง “บทบาทของพุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ทุนนิยมในโลกาภิวัตน์” โดย
- สมณะเพาะพุทธ จนฺทเสฏโฐ
- ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ