ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3-4  ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน ต.ตาเสา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้
          1. เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน
          2. เพื่ออบรมธรรมะแก่ผู้สูงอายุและชาวบ้านทั่วไปในชุมชนบ้านมะขามทานตะวัน
          3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาขยะโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน
          4. 
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เด็กเล่นโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน
          5. เพื่อปลูกความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ให้เกิดความสามัคคีสามารถพึ่งพากันได้

          ผลลัพธ์ของโครงการ
         
การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นิสิตได้จัดทําโครงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะสงฆ์ ผู้นําชุมชน ชาวบ้าน ครู และนักเรียน มีความสามัคคีและร่วมมือกันในการจัดทํากิจกรรมของ มหาวิทยาลัยที่ได้จัดขึ้นเป็นอย่างดี

          [เอกสารแนบโครงการ]