วันที่ 16-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดขึ้นประจำทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
          2. เพื่ออบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้าตามกำลังสติปัญญาและบารมีของแต่ละรูป และเป็นพื้นฐานของการฝึกฝนอบรมจิตยิ่งขึ้นไป
          3. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในสารัตถะสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมต่อไป
          4. เพื่อให้นิสิตได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติครบถ้วน