วันที่ 4 ธันวาคม 2561  นิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 จัดกิจกรรมโครงการพี่รับน้อง น้องส่งพี่ "สานไมตรีชาวเศรษฐศาสตร์" และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุกรูป/คน พร้อมทุนนิสิตเรียนดี เกรดเฉลี่ยสูงของนิสิตแต่ละชั้นปี จำนวน 4 ทุน โดย...คุณณัฏฐณิชา แก้วละมุล และครอบครัว

        โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำความรู้จักกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านการเรียน การศึกษา ตลอดการใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน