วันที่ 30 สิงหาคม 2561  นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  ได้เรียนรู้งานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการนำความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา "เศรษฐกิจประเทศไทย"