วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์, ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก เป็นคณะกรรมการ ณ ห้อง B107-109