เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 อาจารย์เดช  ชูจันอัด อาจารย์บรรยายรายวิชาการเงินและการธนาคาร ได้นำนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการสร้างธนบัตร และกระบวนการการสร้างธนบัตร