เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม 2559 พระคมสัน  ฐิตเมธโส และ ผศ.สถิตย์  ศิลปชัย ได้นำนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล เพื่อศึกษาระบบการผลิต ระบบการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตเพื่อทดแทนแรงงานคน ซึ่งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเศรษฐกิจประเทศไทย