พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมผู้นำศาสนาโลก ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ในวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ โดยหัวข้อการประชุมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ 

"ผู้นำทางศาสนาและการเมือง: ความรับผิดชอบต่อมนุษยชาติ"

"อิทธิพลของศาสนาในเยาวชน: ศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน"
"ศาสนาและการเมือง: แนวโน้มและมุมมองใหม่"
"การสนทนาบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความเข้าใจในหมู่ผู้นำและ ผู้ติดตามของศาสนาของโลกเพื่อสันติภาพ, การรักษาความปลอดภัยและความสามัคคี"