มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

      21 มีนาคม 2561 นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม "พี่รับน้อง น้องส่งพี่" ซึ่งมีนิสิตชั้นปี 2 3 4 และ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ เข้าร่วมกิจกรรม