มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561

      นิสิตชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 15  "เสริมอาชีพ นำสู่คุณธรรม รักษาวัฒนธรรมและพัฒนาชีวิต"  ณ วัดบ้านท่อน หมู่ที่ 2-6 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีการจัดทำกิจกรรมในโครงการ ดังนี้
     1. อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน     
     2. บรรยายธรรมและสนทนาธรรมกับผู้สูงอายุ
     3. ซ่อมแซมห้องน้ำที่ทรุดโทรม
     4. ทำถนนคอนกรีตภายในวัด
     5. จัดทำป้ายคติธรรม "ต้นไม้พูดได้"