เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2560  พระคมสัน ฐิตเมธโส อาจารย์ประจำรายวิชา เศรษฐกิจประเทศไทย ได้นำนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 4  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล เพื่อศึกษาระบบการผลิต ระบบการขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตเพื่อทดแทนแรงงานคน ซึ่งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเศรษฐกิจประเทศไทย