เมื่อวันที่ 1 -3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มอบหมายให้ พระคมสัน ฐิตเมธโส, ดร.สุวัฒสัน  รักขันโท, อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา ได้นำนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 4 และสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  จัดทำโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท "สร้างอาชีพ ปลูกปัญญา พัฒนาชีวิต" ณ วัดจันทนที ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยมีการจัดทำกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

     1. สร้างลานอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมของวัดและชุมชน

     2. อบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน ยาหม่อง พิมเสน สมุนไพร

     3. อบรมศีลธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน โรงเรียนบ้านคึม โรงเรียนบ้านกาจับ

     4. จัดทำกิจกรรมต้นไม้พูดได้ ทำป้ายพุทธสุภาษิต คำคม และภาษิตต่าง ๆ แขวนไว้ตามต้นไม้ภายในวัดและโรงเรียน

     5. ส่งเสริมอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยการมอบพันธุ์ปลาไว้สำหรับเลี้ยงเป็นอาหารเด็กให้กับโรงเรียน

     6. จัดอบรมธรรมะสำหรับผู้สูงอายุและชาวบ้านทั่วไปในช่วงภาคค่ำ