วันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะสังคมศาสตร์และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธและสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม และสาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดี และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ขอนมัสการ/เรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล(ตักบาตร เวลา 10.00) แด่พระภิกษุที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร(50 วัน) จำนวน 153 รูป ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี โดยพร้อมเพรียงกัน