เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.

 

      นำโดย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์,  และ พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์, และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานพร้อมสำรวจสถานที่ดำเนินการ โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

 

      เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2559  ณ  พุทธมณฑล  ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม