มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

* โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ "ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล"  10 สิงหาคม 2560