มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

"เอกสาร / คำสั่ง / ประกาศ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย"

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (ส่วนกลาง)

 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)

 คำสั่งมาหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559/1

 คู่มือสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559/1

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559