มคอ. 5  รายวิชา อาเซียนศึกษา   มีดังนี้

                    หลักสูตร                  

            มคอ. 5               

           หมายเหตุ          

รัฐศาสตรบัณฑิต

m5_401414_59(1)

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

m5_401414_59(2)

 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต        

m5_401414_59(3)

 

นิติศาสตรบัณฑิต

 

 

พธ.บ. สังคมวิทยา

m5_401414_59(4)

 

พธ.บ. สังคมสงเคราะห์

m5_401414_59(5)