มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ภาคเรียนที่  1/2559

  รหัสวิชา                                       ชื่อวิชา                                  หน่วยกิต                    มคอ.3                           มคอ. 5             

 000 102

กฎหมายทั่วไป

2 (2-0-4) 

 m3_000102_59

 

000 104

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2 (2-0-4) 

 m3_000104_59

 

000 107

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2 (2-0-4) 

 

 

000 108

ปรัชญาเบื้องต้น

2 (2-0-4) 

 

 

000 116

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

2 (2-0-4) 

 

 

000 147

พระไตรปิฎก

2 (2-0-4)

 

 

000 151

ธรรมะภาคปฏิบัติ 1

(2) (1-2-4)

 

 

000 158

ประวัติพระพุทธศาสนา

2 (2-0-4)

 

 

000 253

ธรรมะภาคปฏิบัติ 3

(2) (1-2-4)

 

 

000 115 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

2 (2-0-4)

 

 

000 144

วรรณคดีบาลี

2 (2-0-4)

 

 

000 238

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

2 (2-0-4)

 m3_000238_59

 

000 259

เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

2 (2-0-4)

 

 

000 260

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

2 (2-0-4)

 

 

000 261

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

2 (2-0-4)

 

 

000 263

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

2 (2-0-4)

 m3_000263_59

 

000 355

ธรรมะภาคปฏิบัติ 5*

2 (2-0-4)

 m3_404313_59

 

404 307

หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก*

2 (2-0-4)

 

 

404 306

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น*

3 (3-0-6)

 m3_404306_59

 

404 307

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น*

3 (3-0-6)

 m3_404306_59

 

404 313

แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล*

3 (3-0-6)

 m3_404313_59

 

404 317

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเงินการธนาคาร*

3 (3-0-6)

 m3_404313_59

 

404 318

การบัญชีการเงินสำหรับนักเศรษฐศาสตร์*

3 (3-0-6)

 m3_404313_59

 

404 362

เศรษฐศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์*

3 (3-0-6)

 m3_404313_59

 

000 457

ธรรมะภาคปฏิบัติ 7

1 (1-2-4)

 m3_404313_59

 

404 325

เศรษฐศาสตร์การคลัง*

3 (3-0-6)

 m3_404325_59

 

404 410

เศรษฐกิจประเทศไทย*

3 (3-0-6)

 m3_404410_59

 

404 411

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์*

3 (3-0-6)

 

 

404 420

การบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักเศรษฐศาสตร์*

3 (3-0-6)

 m3_404313_59

 

404 422

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม*

3 (3-0-6)

 m3_404410_59

 

404 421

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์*

3 (3-0-6)

 m3_404410_59

 

404 405

สัมมนาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ*

2 (2-0-4)

 m3_404410_59

 

 หมายเหตุ : * คือ รายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ภาคเรียนที่  2/2559

  รหัสวิชา   

                                   ชื่อวิชา                             

    หน่วยกิต      

             มคอ.3             

             มคอ. 5             

000 103

การเมืองการปกครองของไทย

2 (2-0-4)

0

0

000 211

วัฒนธรรมไทย

 2 (2-0-4)

 m3_000211_59

 

000 109

ศาสนาทั่วไป

 2 (2-0-4)

 

 

000 117

ภาษาอังกฤษชั้นสูง

 2 (2-0-4)

 

 

000 148

พระวินัยปิฏก

 2 (2-0-4)

 

 

000 149

พระสุตตันตปิฎก

 2 (2-0-4)

 

 

000 152

ธรรมะภาคปฏิบัติ 2

1 (1-2-4)

 

 

000 210

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

2 (2-0-4)

 

 

000 254

ธรรมะภาคปฏิบัติ 4

1 (1-2-4)

 

 

302 308

การฟังการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 3 (3-0-6)

 

 

000 101

มนุษย์กับสังคม

 2 (2-0-4)

 

 

000 114

ภาษากับการสื่อสาร

 2 (2-0-4)

 

 

000 145

บาลีไวยากรณ์

 2 (2-0-4)

 

 

000 150

พระอภิธรรมปิฎก

 2 (2-0-4)

 m3_401150_59

 

000 242

พื้นฐานคอมพิวเตอร์

 2 (2-0-4)

 

 

401 414

อาเซียนศึกษา

 3 (3-0-6)

m3_401414_59

m5_401414_59

000 262

ธรรมนิเทศ

 2 (2-0-4)

 

 

000 356

ธรรมะภาคปฏิบัติ 6*

1 (1-2-4)

 m3_404313_59

 

404 302

พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ*

 2 (2-0-4)

 

 

404 303

พระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง*

 2 (2-0-4)

 

 

404 308

เศรษฐศาสตร์จุลภาค*

 3 (3-0-6)

 m3_404308_59

 

404 309

เศรษฐศาสตร์มหภาค*

 3 (3-0-6)

 m3_404308_59

 

404 340

ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์*

 3 (3-0-6)

 

 

404 344

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา*

 3 (3-0-6)

m3_404404_59 

 

404 312

สัมมนาเศรษฐศาสตร์*

 3 (3-0-6)

 m3_404404_59

 

404 404

เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา*

 2 (2-0-4)

m3_404404_59

m5_404404_59

404 414

การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์*

3 (3-0-6)

 m3_404404_59

 

404 433

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ*

 3 (3-0-6)

m3_404433_59

 

404 443

การพัฒนาชนบทไทย*

 3 (3-0-6)

m3_404433_59

 

404 458

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม*

 3 (3-0-6)

 

 

  หมายเหตุ : * คือ รายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)