มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

ข้อมูลส่วนตัว

 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล : ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา :     - นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโพธิ์พฤกษาราม คณะจังหวัดสุรินทร์ (2527)

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539)

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก (2547)

คำสั่งแต่งตั้งเป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัย : คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ 1 มกราคม 2549

บทความ หนังสือและงานวิจัย

บทความ :  

1. พลวัฒน์  ชุมสุข. (2549). “เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวบ้าน”, พุทธจักร. ปีที่ 60 ฉบับที่ 9 กันยายน 2549.

    โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

2. นายพลวัฒน์  ชุมสุข. (2551). “เศรษฐศาสตร์การผลิตแนวพุทธ”, พุทธจักร.ปีที่ 62 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2551.

    โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. นายพลวัฒน์  ชุมสุข. (2552).“ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคกับภาพลวงตาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย

    ของขวัญจากรัฐบาล” พุทธจักร. ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 มกราคม 2552. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4. ดร.ธเนส เตชะเสน, ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข. "ทุนมนุษย์ในทางเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ". มหาจุฬาวิชาการ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

5. ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข. "รูปแบบการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอีสาน". วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2559.

หนังสือ :

1. ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข (2557). เศรษฐศาสตร์จุลภาคกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

งานวิจัย : 

1. นายพลวัฒน์ ชุมสุข. (2553). การศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย.

    สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. งบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553

ติดต่อ : Tel. : 035-248093 ภายใน 8309

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : 

ID Line :