มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา :     - นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร คณะจังหวัดสมุทรสงคราม (2527)

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2536)

- M.A. (Economics),  Marathwada University, India. (2539)

- M.A  (Political Science), Tilak  University , India. (2544)

- Ph.D. (Economics), Marathwada University, India. (2544)

คำสั่งแต่งตั้งเป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัย : คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

บทความ หนังสือและงานวิจัย

บทความ :  

1. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2556). “ฝ่าทางตันโลกทุนนิยมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”,  หนังสือ 30 ปี คณะสังคมศาสตร์

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

2. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจ.(2554). “ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์.

   โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

หนังสือ : 

1. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2552). English Grammar in the 21st century. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

2. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2554). เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.  

งานวิจัย : 

1. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2551). เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

    วิทยาลัย.

2. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจ. ความรู้และความเชื่อของนิสิต มจร ด้านเศรษฐกิจพอเพียง”หนังสือ “วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์”  

   โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ  พ.ศ.2554, หน้าที่ 71-82.

ผลงานการอบรมต่าง ๆ

     ปี พ.ศ.     

                                        รายการ                                        

        วันที่ผ่านการอบรม        

2559

ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย รุ่นที่ 11

3 มิถุนายน 2560

2559

โครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รุ่นที่ 1

27-28 มิถุนายน 2560

     

 

ติดต่อ : Tel. : 035-248093 ภายใน 8309

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : 

ID Line :