มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา :     - นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ คณะจังหวัดนครปฐม (2513)

- B.A. Economics (1stclass)  Poona University India (2527)

- M.A. Economics (Agrade) Poona University India (2529)

- Ph.D. Economics Magadh University India (2533)

คำสั่งแต่งตั้งเป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัย : คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2533

บทความ หนังสือและงานวิจัย

บทความ :  

1. พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร. (2550). “หลักการของเศรษฐศาสตร์” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต เนื่องในงานประสาทปริญญา 2550

    ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

2. พระครูปุริมานุรักษ์ ผศ.ดร. (2547).“บริษัท, วิสาหกิจหรืองค์กรธุรกิจ”พุทธจักร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

    กรุงเทพฯ.

3. พระครูปุริมานุรักษ์ ผศ.ดร. (2548). “องค์กรธุรกิจและการจัดการ”  พุทธจักร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

    กรุงเทพฯ.

4. พระครูปุริมานุรักษ์ ผศ.ดร. (2548). “การกำหนดประโยชน์สูงสุด”  พุทธจักร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

    กรุงเทพฯ.

5. พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร. (2556). "การหมุนเวียนของเงินดอลลาห์ สรอ. นอกสหรัฐอเมริกา" สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต

    เนื่องในงานประสาทปริญญา 2556  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระนครศรีอยุธยา.

6. พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร. (2557). “การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ” สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต

    เนื่องในงานประสาทปริญญา 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระนครศรีอยุธยา.

หนังสือ : 

1.พระครูปุริมานุรักษ์ ผศ.ดร. (2549). เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ.กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

2. พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร. (2554). เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

3. พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร. (2554). เศรษฐศาสตร์จุลภาค. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

4. พระครูปุริมานุรักษ์ รศ.ดร. (2555). เศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

5. พระครูปุริมานุรักษ์ ผศ.ดร. (2548). หนังสือหลักเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

งานวิจัย : 

1. พระครูปุริมานุรักษ์, ผศ.ดร. (2553). การศึกษาวิธีดำเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา :

    ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม :ชุมชนเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา

    จังหวัดสมุทรสงคราม.

ติดต่อ : Tel. : 035-248093 ภายใน 8309

E-mail : 

Facebook : 

ID Line :