มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

 

ข้อมูลส่วนตัว

 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล : อาจารย์ เดช  ชูจันอัด

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา :     - นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดคลองโพธิ์ คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (2539)

- เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร (2544)

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2549)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2551)

คำสั่งแต่งตั้งเป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัย : คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ : คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 234/2560

บทความ หนังสือและงานวิจัย

บทความ :  

1. หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการจัดการเชิงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือ :

1. เดช ชูจันอัด (2554). เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล

2. เดช ชูจันอัด (2558). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฮับพริ้นติ้ง จำกัด. 

3. เดช ชูจันอัด. (2558). เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฮับพริ้นติ้ง จำกัด.         

งานวิจัย : 

1. พระคมสัน ตเมธโส, เดช ชูจันอัด และปิยวรรณ หอมจันทร์. (2557). หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร :สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ผลงานการอบรมต่าง ๆ 

   ปี พ.ศ.    รายการ     วันที่ผ่านการอบรม    

2559

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 1         

2 กันยายน 2559 

2559

ครงการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รุ่นที่ 1

27-28 มิถุนายน 2560

2560

ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการ วส.บุรีรัมย์

20 มีนาคม 2560

 ติดต่อ : Tel. : 035-248093 ภายใน 8309

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/search/top/?q=เดช%20ชูจันอัด

ID Line :