มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

       


ข้อมูลส่วนตัว

 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล : พระคมสัน  ฐิตเมธโส (เจริญวงค์)

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

สังกัด : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา :     - นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสว่างอารมย์ คณะจังหวัดอุบลราชธานี (2544)

- พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2552)

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2554)

คำสั่งแต่งตั้งเป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัย : คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

บทความ หนังสือและงานวิจัย :

หนังสือ / ตำรา

1. พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข, เดช ชูจันอัด.

    เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2558.

2. พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร., พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, ผศ.เดช ชูจันอัด. เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน.

    กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2559.

เอกสารประกอบการสอน

1. พระคมสัน  ฐิตเมธโส. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน. 2559.

บทความ :  

1. หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

2. Relation between Human and Environment Mahachulalongkornrajavidyalaya University [15-17 February 2018]

3. พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้น [2561]

หนังสือ : 

งานวิจัย : 

1. พระคมสัน ฐิตเมธโส, เดช ชูจันอัด และปิยวรรณ หอมจันทร์. (2557). หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

    ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

ผลงานการอบรมต่าง ๆ 

ปี พ.ศ.  รายการ วันที่ผ่านการบรม

2559

ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA ONLINE)   

10 กุมภาพันธ์ 2559 

 2560 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพข้ามวัฒนธรรม

2 พฤษภาคม 2560 

2559

่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 1

2 กันยายน 2559

2560

่านการฝึกอบรมตามโครงการสัมมนา เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ

26 มิถุนายน 2560

2560

ผ่านการอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รุ่นที่ 2

4 กรกฎาคม 2560

 ติดต่อ :  Tel. : 035-248093 ภายใน 8309

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : www.facebook.com/KomsanJW

ID Line : komsan_jw

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน :

- วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย

- เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

- เศรษฐกิจประเทศไทย

- การพัฒนาชนบทไทย