พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร.                  พระคมสัน  ฐิตเมธโส

   ผศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น                      ผศ.พลวัฒน์  ชุมสุข

   ผศ.เดช  ชูจันอัด                             ผศ.สถิตย์  ศิลปชัย

อาจารย์ผู้สอน / บรรยาย (ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)