มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

แผนการศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

       รหัสวิชา       

                            รายวิชา                                  

     หน่วยกิต     

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)

 

000 101

มนุษย์กับสังคม

2

000 107

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(2)

000 114

ภาษากับการสื่อสาร

2

000 115

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

2

000 135

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

2

 

หมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)

 

000 116

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

2

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)

 

000 144

วรรณคดีบาลี

2

000 147

พระไตรปิฎกศึกษา

2

000 151

ธรรมะภาคปฏิบัติ 1

(2)

 

รวม

14

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

       รายวิชา       

                               รายวิชา                               

     หน่วยกิต     

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)

 

000 102

กฎหมายทั่วไป

2

000 108

ปรัชญาเบื้องต้น

2

000 210

ตรรกศาตร์เบื้องต้น

2

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

 

000 104

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2

000 117

ภาษาอังกฤษชั้นสูง

2

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)

 

000 145

บาลีไวยากรณ์

2

000 148

พระวินัยปิฎก

2

000 152

ธรรมภาคปฏิบัติ 2

1

000 158

ประวัติพระพุทธศาสนา

2

 

รวม

17

 

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

       รายวิชา       

                            รายวิชา                                  

     หน่วยกิต     

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)

 

000 109

ศาสนาทั่วไป

2

000 238

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

2

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

 

000 103

การเมืองกับการปกครองของไทย

2

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)

 

000 146

บาลีไวยากรณ์

2

000 149

พระสุตตันตปิฎก

2

000 259

เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

2

000 253

ธรรมะภาคปฏิบัติ 3

(2)

000 261

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

2

000 262 ธรรมนิเทศ 2
  รวม 16

  

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

       รายวิชา       

                               รายวิชา                               

     หน่วยกิต     

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

 

000 211

วัฒนธรรมไทย

2

000 242

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)

 

000 150

พระอภิธรรมปิฎก

2

000 254

ธรรมะภาคปฏิบัติ 4

1

000 260

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

2

000 263

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

2

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)

 

404 223

หลักเศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก

(2)

404 224

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเศรษฐกิจ

(2)

404 225

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(2)

 

รวม

11

  

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

      รายวิชา        

                                      รายวิชา                                   

     หน่วยกิต     

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)

 

000 355

ธรรมะภาคปฏิบัติ 5

(2)

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)

 

404 301

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

3

404 302

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

3

404 305

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

3

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)

 

404 312

เศรษฐกิจชุมชน

3

404 313

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

3

404 314

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

3

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์)   

 

XXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX

3

  รวม 21

 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

       รายวิชา       

                                      รายวิชา                                   

     หน่วยกิต     

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)

 

000 356

ธรรมะภาคปฏิบัติ 6

1

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)

 

404 303

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

3

404 304

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3

404 306

ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

3

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)

 

404 315

เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

3

404 316

แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล

3

404 317

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3

404 318

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

3

 

รวม

22

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

       รายวิชา       

                                      รายวิชา                                   

     หน่วยกิต     

 

หมวดวิชาหมวดเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)

 

000 457

ธรรมะภาคปฏิบัติ 7

1

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)

 

404 407

เศรษฐศาสตร์การคลัง

3

404 409

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

3

404 411

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

3

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)

 

404 419

เศรษฐกิจประเทศไทย

3

 404 426

จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์

(2)

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์)

 

XXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX

3

XXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX

3

  รวม 19

 

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

       รายวิชา       

                                      รายวิชา                                   

     หน่วยกิต     

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนเศรษฐศาสตร์)

 

404 408

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3

404 410

สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

3

 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์)

 

404 420

การศึกษาอิสระทางด้านเศรษฐศาสตร์

3

404 421

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชนบท

3

404 422

สัมมนาเศรษฐศาสตร์

2

404 427

เศรษฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

(2)

 

หมวดวิชาเสรี

 

XXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX

3

XXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXX

3

 

รวม

20