มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

โครงสร้างหลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                  30      หน่วยกิต

1.1 วิชาบังคับ  18  หน่วยกิต

1.2 วิชาเลือก  12  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                        104     หน่วยกิต

2.1 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  30 หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  14 หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  12 หน่วยกิต

ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  4 หน่วยกิต

2.2 วิชาแกนเศรษฐศาสตร์  33 หน่วยกิต

2.3 วิชาเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์  32  หน่วยกิต

2.4 วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  9 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือก                                                            6       หน่วยกิต

รวม                                                                   140      หน่วยกิต