มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร         :  15501851100348          

ภาษาไทย             :  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต          

ภาษาอังกฤษ         :  Bachelor of Economics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)        :  เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)         :  ศ.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :  Bachelor of Economics

ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :  B.Econ.

3. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

-

4. ระบบเวลาการศึกษา

4.1 ระบบ

       ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

4.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

4.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

- ไม่มี -

5. วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ – พฤหัสบดี  เวลา  9.00 – 16.00 น. (วันใดตรงกับวันพระให้ยกไปเรียนวันศุกร์)

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ-สามเณร

      เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

           1. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และเมื่อได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

           2. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และสำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

           3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ

           4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของสถาบันการศึกษาทั่วไป หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือ

           5. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

           6. เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด

           7. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

           8. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือวินัย

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์

           1. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ขึ้นไป หรือ

           2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลี

           3. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

           4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือผิดวินัย

           (ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542) และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550