มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

 

 

 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย  

อาคารเรียน โซน B ชั้น M  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  

โทร.035-248-093 ภายใน 8093,  อ.เดช  ชูจันอัด : 091-721-9959