ครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ฯ ชั้นปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2560

ครงการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ฯ ชั้นปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2560

ข่าวสาร 10 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พระคมสัน ฐิตเมธโส อาจารย์ประจำรายวิชา เศรษฐกิจประเทศไทย ได้นำนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ…
อ่านต่อ
โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 14

โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ 14

ข่าวสาร 09 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 1 -3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มอบหมายให้ พระคมสัน…
อ่านต่อ
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร

ข่าวสาร 03 ธันวาคม 2559
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะสังคมศาสตร์และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเชิงพุทธและสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม และสาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดี และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม…
อ่านต่อ
ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานพร้อมสำรวจสถานที่ดำเนินการ โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์

ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานพร้อมสำรวจสถานที่ดำเนินการ โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์

ข่าวสาร 25 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.         นำโดย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…
อ่านต่อ
โครงการศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

โครงการศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ข่าวสาร 02 พฤศจิกายน 2559
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 อาจารย์เดช  ชูจันอัด อาจารย์บรรยายรายวิชาการเงินและการธนาคาร ได้นำนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการสร้างธนบัตร และกระบวนการการสร้างธนบัตร    …
อ่านต่อ