ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย